Archivnet.hu

2005

Simon István: KETTŐS MÉRCE - AZ EROTIKA BEFEKTETÉSI ELŐNYEI A SZOCIALIZMUSBAN

Az 1980-as évek közepére (1985-1986) a Kádár-rendszer belső stabilitása egyre több gazdasági-társadalmi kihívással volt kénytelen szembe nézni: az ellenzéki ún. "Monori-találkozó", a Tiszatáj című folyóirat szerkesztőségének leváltása, a magyar-román kapcsolatok látványos és egyre nyilvánvalóbb romlása, az emberek hétköznapjait leginkább befolyásoló gyakori áremelések, illetve olyan új jelenségek, mint pl. a sokat vitatott "bős-nagymarosi vízlépcső" építésének kérdése. A fokozódó eladósodás ellenére is vonzó maradt a kirakat. A növekvő pénzügyi-gazdasági nehézségek erősítették azt a szándékot, hogy hazánk a "blokk", illetve Kelet-Közép-Európa regionális központjává váljon, vonzza a nyugati befektetőket és a turistákat egyaránt.

Erről a szándékról is tájékoztatnak az Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának (MSZMP KB) Agitációs és Propaganda Osztályán keletkezett, illetve őrzött iratok 1986-ból. Egyre több nyugati napilap, TV-társaság kért tudósítói számára akkreditálási kérelmet (The Independent, The New York Times, TF 1) a hivatalos magyar szervektől, amelyek a kérést készséggel teljesítették, de azt a feltételt szabták, hogy az említett médiumok nyissanak állandó irodát Budapesten Bécs helyett! A rendszer nyitottságának, rugalmasságának demonstrálásán kívül az idegenforgalmi előnyök (a valutabevételek, a turisták számának növekedése; pl. egy 1987-es statisztika szerint 19 millió külföldi kereste fel hazánkat abban az évben) mérlegelése magyarázza a kormányzat pozitív hozzáállását. Természetesen a nyitottságnak, együttműködésnek léteztek "rendszer-specifikus" határai: olyan jelenségek begyűrűzése Nyugatról, amelyek a "szocialista erkölcsiséggel", a társadalom többségének "jó ízlésével" összeférhetetlenek. A Playboy magazin ügye, hasonlóan a hazai "Szépségkirálynő-választás" megrendezésének kérdéséhez, jól érzékeltetik ezeket a határokat. Az egy időben (1986 nyarán) keletkezett dokumentumok közös mozzanata egy tragédia: az első magyar szépségkirálynő, Molnár Csilla öngyilkossága. A rendelkezésre álló pártiratokból sajnos nem állapítható meg, hogy megvalósult-e a magazin kérése, és ha igen milyen feltételekkel. A pártszerv illetékese úgy vélte, hogy az "idegenforgalmi előnyök" miatt érdemes megfontolni a Playboy kérését. Ugyanakkor a Külügyminisztérium sajtóosztályának a vezetője arra a tagadhatatlan tényre is utal, hogy mintha a Playboy a magyar kormányzat költségére "tervezne egy kellemes és hosszas magyarországi kirándulást, a fizetség pedig lényegében lányaink bájainak propagálása lenne." (5. számú forrás)

Az évtized közepén két nehezen összeegyeztethető, egymás ellen ható folyamatot kellett a politikai és gazdasági döntéshozóknak kezelni: a "szocialista rendszer ideológiai-erkölcsi alapjainak biztosítását", valamint a nyugati hitelfelvételekkel, a pénzügyi kiszolgáltatottsággal együtt a "demokrácia-minták" begyűrűző hatásait.

Az itt bemutatott dokumentumok keletkezésének évében a Magyar Tudományos Akadémia egy összefoglaló, tájékoztató anyagot készített az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottság részére a Soros Alapítvánnyal 1984-ben kötött együttműködési megállapodás addigi tapasztalatairól. A tudományos és művészeti ösztöndíjak pénzügyi, egyéb formában megvalósuló támogatása mögött - amint azt a jelentés is megfogalmazza - a "nyugati típusú liberális gondolkodás magyarországi fejlődésének, a társadalom zártsága feloldásának elősegítése" áll. Ez jól érzékeltette hazánk "nyugati kezelésében mutatkozó tendenciákat" is.

Annak ellenére, hogy ellenzéki, "másképpen gondolkodó" személyek támogatása is előtérbe került, a Soros Györggyel folytatott együttműködés "pozitívan értékelhető" a jelentés szerint, mert a tudományos élet olyan területei jutottak dollár alapú támogatáshoz, amelyek az akkori körülmények között keményvalutát nem kaptak volna.

A "Soros", illetve "Playboy-jelenség" káros hatásai ellensúlyának is felfogható a politikai vezetésnek a "világnézeti, erkölcsi megújulás szükségességéről" vallott felfogása. Ez az ideológiai szóvirág azonban nem jelentette a '80-as évek végére sürgetővé váló gazdasági, politikai, társadalmi megújulást. A valódi társadalmi problémák megkerülését, de a pártpropaganda igényeit kielégítő változtatás irányait (a békéscsabai országos elméleti tanácskozás alapján) az MSZMP KB Agitációs Propaganda Bizottsága dolgozta ki, ráirányítva a figyelmet a "hosszú távú, céltudatos világnézeti, erkölcsi nevelő tevékenységre is, amely felöleli a társadalomtudományok legkülönbözőbb területeit, magában foglalja a tudatformáló munka különböző formáit az iskolától a tömegtájékoztatáson és a pártpropagandán keresztül a művészetig."

Elképzelhető, hogy a "Szépségkirálynő-választás" körüli indulatok, eltérő vélemények is megbújnak a következő megállapításban: "El kell végezni, az ún. "tömegkultúra", a szórakoztatóipar [?.] értékelemzését az általuk sugallt életminták, magatartásmodellek szempontjából." Az irányelv szerint fontos a "tudatosság" a kínálat arányainak megállapításánál, illetve a támogatási és terjesztési politika esetében a világnézeti, erkölcsi hatások "befolyásolására."

Források:
Az MSZMP KB Agit. Prop. Osztályának levele
Sajtófőosztály tájékoztatója
Playboy Enterprises Inc angol nyelvű levele
Playboy Enterprises Inc. levelének fordítása
A Playboy beutazási kérelme
Barabás János véleménye
Barabás János álláspontja
Bányász Rezső emlékeztetője
Telex

Az MSZMP KB Agit. Prop. Osztályának levele

Belkereskedelmi Minisztérium
Országos Idegenforgalmi Hivatal Melléklet: 2 db
h. vezetője

110.596/986
Igaz et.
VII. 1.

Igaz Sándor elvtársnak
Külügyminisztérium
Sajtó Osztály

Budapest

Hivatkozással munkatársunkkal folytatott telefonbeszélgetésére, ezúton mellékeljük az MSZMP KB Agit. Prop. Osztálya levelének fénymásolatát, melyben a Playboy Magazin kezdeményezésére támogatólag nyilatkozik.

Mellékeljük továbbá a Playboy Bolgár Andráshoz intézett (a Magyar Szálloda Szövetség Los Angelesi képviselője) levelének fénymásolatát, felhívva figyelmüket a beutaztatást segítő kéréseikre.

Várjuk mielőbbi válaszukat.

Budapest, 1986. június 24.

Elvtársi üdvözlettel:
/dr. Kovács János/

186-064
<<<lap tetejére

Sajtófőosztály tájékoztatója

Sajtófőosztály:

A Playboy magazin kb. egy évvel ezelőtt már próbálkozott magyarországi programmal; akkor az volt a MÜM állásfoglalása, hogy a Magazin programkérésének teljesítése, hivatalos vízum kiadása elől zárkózzunk el. A washingtoni nagykövetség közölte a fentebbi állásfoglalást a megkeresésre és - úgy tűnt - hogy a Playboy szerkesztősége azt tudomásul vette. Az újabb próbálkozásra a washingtoni nagykövetség tudta nélkül került sor.

Valószínűnek tartjuk, hogy az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya a Playboy részletes programtervét nem ismerte, amikor a beutazással egyetértő döntését hozta. A program (mellékelve) és a Playboy tartalmának, módszereinek ismeretében indokoltnak látszik, hogy a Sajtófőosztály illetékes vezetője konzultáljon Barabás János elvtárssal és javasolja, hogy az OIH térjen ki a Magazin munkatársának fogadása elől. Indokolja ezt Molnár Csilla szépségkirálynő tragikus sorsa is.

As/VII. 14. Thúri
<<<lap tetejére

Playboy Enterprises Inc angol nyelvű levele

Playboy Enterprises Inc.

May 30, 1986

Mr. Andras Bolgar
President/CEO
Hungary Hotels Sales Office, Inc.
1888 Century Park East
Suite 827
Century City
Los Angeles, California 90067

Dear Mr. Bolgar:

It was a pleasure meeting with you and discussing the exciting prospect of a pictorial on the beautiful women of Budapest. Pompeo has always had the greatest of enthusiasm for the project but now after our meeting and the likelihood that it may really happen he talks about nothing else and his bags are packed.

This letter will recap some of the points covered in our conversation and outline the requests that we are making in order for this to be a smooth successful project.

Pompeo would like to make the trip to Budapest during September of this year. He will be traveling with a young lady who will assist him with the make-up and hair styling for the 15 to 20 young ladies that he hopes to photograph during his month stay. A project of this scope requires a good deal of time and logistics just finding the young ladies willing to pose and getting the word around the city that Pompeo is in town for Playboy. Once the ladies are found the actual photo session per girl is usually a day but it necessitates a stay of a month.

For interviewing ladies and as a central work space for props, wardrobe, photo equipment and Polaroid testing, Pompeo will require a large suite at a first class hotel for the entire stay in Hungary. It would be best if he stays in one hotel the entire time so he can easily be reached at any time during the trip. The make-up artist will also need a large single room at the same hotel for the time period. I may make a trip to Budapest at some time during September and if so I will also need a room for approximately one week. All rooms are to be complimentary.

May 30, 1986
page two

Pompeo will be entering Hungary with a large suppli of photo equipment, strobe lights, cameras, film, props, make-up, etc. and we would like to make sure that there is easy entry and exit with no X-raying of film or undue hold-up at the airport.

In order to find locations and travel in and around Budapest, we would like to hire a young assistant who can translate for Pompeo, drive a car that we will rent or ideally this young man owns and who has minimum photographic skills so he can assist Pompeo on shootings. We would also like to secure the services of a location scout or production assistant who knows the city and can help secure hotel rooms, apartments, villas, restaurants, nightclubs, etc. that will be used as background for photography. It would also be ideal if the photo assistant and/or production assistant had contacts with models and young ladies that would be willing to participate in our pictorial.

In order to facilitate our moving about the city and the surrounding countryside we would like an official letter of introduction for Pompeo from the Hungarian Office of Tourism.

It is our intent to publish in the American Playboy as well as in many of the foreign Playboys, such as the German, French, Italian and Spanish editions a very positive pictorial depicting the beautiful city of Budapest as well as the lovely ladies who live in and visit the city. We will include the names of the hotels, nightclubs, restaurants and special attractions we feel our readers should know about and visit if they make a trip to Hungary.

We are most excited about this project and with your help we can make it a special and memorable pictorial for all our readers. Both Pompeo and I wish you a safe journey to Budapest and wait for encouraging news upon your return to Los Angeles.

Best,

Jeff Coben
Managing Photo Editor

JC/jy
encl: 3/4 video tape
<<<lap tetejére

Playboy Enterprises Inc. levelének fordítása

Kedves Bolgár Úr!

Nagy örömömre szolgált, hogy találkozhattam Önnel, és megvitathattuk a Budapest gyönyörű asszonyairól szóló képriport érdekes tervét. Pompeo mindig nagy lelkesedéssel szólt a tervről, de találkozásunk óta - miután megnőtt annak valószínűsége, hogy ez valóban létrejöhet - semmi másról nem beszél, csomagjai útra készen állnak.

Ebben a levélben röviden összefoglalom a beszélgetésünk során már érintett kérdéseket, és körvonalazom kéréseinket, melyek teljesítése biztosítja, hogy minden simán és sikeresen bonyolódjon le.

Pompeo ez év szeptemberében szeretne Budapestre utazni. Egy fiatal hölggyel utazik majd, aki annak a 15-20 fiatal hölgynek a sminkelését és frizurájuk elkészítését végzi, akiket egyhónapos ott tartózkodása alatt szeretne lefényképezni. Egy ilyen nagyszabású terv előkészítése sok időt és az anyagi-technikai feltételek biztosítását igényli; meg kell találni azokat a hölgyeket, akik hajlandók modellt állni, és tudomására kell hozni mindenkinek, akit érint, hogy Pompeo a Playboy számára dolgozik a városban. Miután megtaláltuk a hölgyeket, egy lány fényképezése általában 1 napot vesz igénybe, de összességében 1 hónapos ott tartózkodásra van szükség.

A hölgyekkel való munkához és a kellékek, a ruhatár, a fotófelszerelés, és a Polaroid-próbák számára szükséges központi munkahelyhez, Pompeonak Magyarországon való tartózkodásának teljes időtartamára egy elsőosztályú hotelben lévő nagy lakosztályra lesz szüksége. A legjobb lenne, ha egész idő alatt egy hotelben tartózkodna, mert így utazása alatt bármikor könnyen elérhető. A sminkmesternek szintén egy nagy egyágyas szobára lesz szüksége a szóbanforgó időben, s ennek ugyanabban a hotelben kellene lennie. Szeptember folyamán valamikor én is Budapestre utaznék, s ha ez így lesz, nekem is szükségem lesz kb. egy hétre egy szobára. Az összes szobát kérjük díjtalanul biztosítani.

Mi? Miért?

Pompeo nagymennyiségű fotófelszereléssel, vakuval, kamerákkal, filmmel, kellékekkel és sminkeléshez szükséges eszközökkel stb. jön Magyarországra, és szeretnénk biztosak lenni abban, hogy ezek behozatala és kivitele, a film átvilágítása és szükségtelen repülőtéri átvizsgálás nélkül történik.

Külső helyszínek kereséséhez és budapesti, valamint Budapest-környéki utazásokhoz szeretnénk egy fiatal kisegítőt felvenni, aki fordítana Pompeo számára, és az általunk bérelt, vagy ideális esetben a fiatalember tulajdonát képező kocsit vezetné, és aki minimális jártasságra tett szert a fotózásban, így segíteni tudna Pompeonak a felvételek során. Ugyanakkor biztosítani szeretnénk helyismerettel rendelkező ember segítségét vagy gyártásvezetőt, aki ismeri a várost és segíteni tud szállodai szobák, lakosztályok, villák, éttermek, night-clubok stb. biztosításában, amelyek a fényképezés hátteréül szolgálnának. Szintén ideális lenne, ha a fotós kisegítőnek vagy a gyártásvezetőnek kapcsolatai lennének azokkal a modellekkel és fiatal hölgyekkel, akik készek lennének arra, hogy szerepeljenek a képriportban.

A városban való és a vidéki utazást elősegítendő, szeretnénk, ha Pompeo számára az Országos Idegenforgalmi Hivatal ajánlólevelet adnia.

Szándékunkban áll, hogy az amerikai Playboyban, valamint sok külföldi kiadású Playboyban, mint pl. a német, francia, olsz és spanyol kiadásban egy nagyon kedvező hangvételű képriportot közöljünk, mely bemutatná Budapest gyönyörű városát, és a városban élő, oda látogató kedves hölgyeket. Közöljük majd a szállodák, nightclubok, éttermek és különleges látnivalók nevét, amelyet - úgy érezzük - olvasóinknak ismerniük kell és el kell oda látogatniuk, ha Magyarországra utaznak.

Rendkívül érdekel bennünket ez a terv, és segítségével egy különleges és emlékezetes képriportot készíthetünk minden olvasónk számára. Mind Pompeo, mind én jó utazást kívánunk Önnek Budapestre és várjuk, hogy Los Angelesbe való visszatértekor bíztató híreket hoz.

A legjobbakat: Jeff Cohen
<<<lap tetejére

A Playboy beutazási kérelme

Ügyiratszám
S/4/53-1/1986. Külügyminisztérium
Budapest II., Bem rakpart 47.
Távbeszélő 350-100 Tárgy:
A Playboy beutazási
kérelme
Előadó:
Címzett: Barabás János elvtárs
MSZMP KV APO h. vezetője
Hivatalból Budapest Dr. Szatmári István
Mell.: 4 db

Kedves Barabás Elvtárs!

Egyetértünk abban, hogy a Playboy magazin csak részben tekinthető szexből élő bulvárlapnak, valójában igen nagy tömegekhez szóló, nemzetközileg több nyelven terjesztett hetilap is, amelyben a többi között ismert politikusok (pl. Carter volt elnök), írók, publicisták stb. vállalkoznak véleménynyilvánításra.

Azonban Jeff Cohen felelős szerkesztő Bolgár Andráshoz írt, itt mellékelt leveléből arra lehet következtetni, hogy az ideutazásra ajánlkozó csoport "bemutatná…. a gyönyörű várost (Budapestet)", de annak is inkább éjszakai életét, mint hátteret (sic!), a lényeg pedig 15-20 magyar szépség "egy nap helyett egyhónapos fotózása" lenne egy első osztályú szállodai apartement-ban. S mindehhez a magyar fél biztosítsa első osztályú hotelban az apartement-t, egyéb szobákat, közlekedést, tolmácsot, sofőrt, kocsit, hogy a levelükből logikusan következő más feladatokról ne is szóljunk.

A dr. Meggyes István elvtársnak írott rövid leveledből az világlik ki, hogy téged az OIH a saját, hozzád írt levelével tájékoztatott, s nem Cohen szerkesztő enyhén szólva érthetetlen írásának eredetijével. Bennem ez a levél olyan benyomást kelt, mintha egy tekintélyes stáb a mi több ezer dolláros költségünkre tervezne egy kellemes és hosszas magyarországi kirándulást, a fizetség pedig lényegében lányaink bájainak propagálása lenne. Ugyanis a Cohen-levélben nyomát sem látom a Te legfontosabb kikötésednek: nevezetesen annak, hogy az OIH szakmai szempontból ítélje meg a Playboy ajánlatát és vegyen részt az anyagok előkészítésében. Elsősorban ebből a megfontolásból támogatom Tóth elvtársnak az aktában tett észrevételét, s azt is figyelemre méltónak találom, hogy éppen akkor fotóznák a "15-20 bájos fiatal magyar hölgyet", amikor Molnár Csilla öngyilkossága még élénken foglalkoztatja a közvéleményünket. Zavar továbbá, hogy Bolgár Andrástól egy sort sem látok. Szóval itt most aggályaimnak adok hangot azzal a kéréssel, hogy azokat vedd figyelembe.

Budapest, 1986. július 14.

Elvtársi üdvözlettel:
/Szabó L. István/
a Sajtófőosztály vezetője

Melléklet:

J. Cohen levele angolul és magyarul
Dr. Kovács János levelének másolata
levonat Tóth Lajos et. bejegyzéséről.
<<<lap tetejére

Barabás János véleménye


6. július 18.
Ag/716/2.

Szabó L. István elvtársnak
a KÜM Sajtófőosztályának vezetője

Kedves Szabó L. Elvtárs!

A Playboy magazin magyarországi riportjának tervével kapcsolatban megerősítem, hogy beutazási kérelmük elbírálása elsősorban szakmai megfontolást igénylő kérdés, amelynél a ráfordítások és a várható idegenforgalmi előnyök viszonyát kell mérlegelni. Emlékeztetlek, hogy amikor az OIH megkeresésére politikai kifogást nem emelő választ adtunk, ezt a Veled folytatott szóbeli egyeztetés alapján tettük. (Valóban az OIH saját fogalmazású levelének fényében, ugyanis a szerkesztő Bolgár Andráshoz írt levele válaszunk után másfél hónappal keletkezett.) Megértem, hogy az újabb információk - bár a korábban ismert, a lap jellegének megfelelő elképzelés lényegét nem módosítják - aggályokat ébresztettek bennetek.

Úgy vélem, ezek eloszlatására az OIH lehet hivatott a magyarországi tartózkodás programjának, körülményeinek és alkalmas időzítésének számotokra kielégítő hivatalos garanciával. A szükségesnek ítélt további konzultációitok után kialakuló döntésetekben illetékességeteket nem kívánjuk korlátozni.

Elvtársi üdvözlettel
Barabás János

<<<lap tetejére

Barabás János álláspontja

KÜM lev. 6. július 29.
Ag/716/3.

Minisztertanács
Dégen István elvtársnak

Kedves Dégen Elvtárs!

Tájékoztatlak, hogy Szabó L. István elvtársnak az alábbi szövegű levelet küldtem a Playboy című magazinnal kapcsolatos álláspontunkról:

"A Playboy magazin magyarországi riportjának tervével kapcsolatban megerősítem, hogy beutaztatási kérelmük elbírálása elsősorban szakmai megfontolást igénylő kérdés, amelynél a ráfordítások és a várható idegenforgalmi előnyök viszonyát kell mérlegelni. Emlékeztetlek, hogy amikor az OIH megkeresésére politikai kifogást nem emelő választ adtunk, ezt a Veled folytatott szóbeli egyeztetés alapján tettük. (Valóban az OIH saját fogalmazású levelének fényében, ugyanis a szerkesztő Bolgár Andráshoz írt levele válaszunk után másfél hónappal keletkezett.) Megértem, hogy az újabb információk - bár a korábban ismert, a lap jellegének megfelelő elképzelés lényegét nem módosítják - aggályokat ébresztettek bennetek. Úgy vélem, ezek eloszlatására az OIH lehet hivatott a magyarországi tartózkodás programjának, körülményeinek és alkalmas időzítésének számotokra kielégítő hivatalos garanciával. A szükségesnek ítélt további konzultációitok után kialakuló döntésetekben illetékességeteket nem kívánjuk korlátozni."

Elvtársi üdvözlettel
Barabás János
<<<lap tetejére

Bányász Rezső emlékeztetője

Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala III/784/1986.
Elnök KÜM hatáskör nincs.
Dr. Szatmári István

Lakatos Ernő elvtársnak,
az MSZMP KB Agit. Prop. Osztály
vezetője
Budapest

Kedves Lakatos Elvtárs!

A Magyarország szépe versennyel kapcsolatban - a Veled folytatott megbeszélésnek megfelelően - ma beszéltem Siklósi elvtárssal. Az alábbiakat közöltem vele:

A szépségkirálynő-választást bármilyen – általa alkalmasnak talált – módon be kell szüntetni, mert a magyar társadalom jelentős részét erősen irritálja ez az erkölcsi felfogásunkat sértő rendezvénysorozat. A rendezvények sajtópropagandáját máris leállítottuk.
Javasoljuk a rendezvények körüli anomáliákért elsősorban felelős – a Magyar Médiától egyébként májusban már felmentett – dr. Fodros István eltávolítását a Lapkiadó Vállalattól.

Siklósi elvtárs mindkét javaslattal egyetértett. Közölte, hogy azok legmegfelelőbb módon való végrehajtására fog törekedni.

Budapest, 1986. július 21.

Elvtársi üdvözlettel:
/Bányász Rezső/
<<<lap tetejére

Telex

TELEX

Kapják: a megyei (budapesti) és a megyei jogú pártbizottságok ideológiai titkárai

Kedves Titkár Elvtárs!

A megyei pártbizottságok jelzései azt bizonyították, hogy a hazánkban megrendezett szépségversen a közvéleményben ellenérzést váltott ki; széles körben társadalmunktól idegennek ítélik az ilyen vállalkozásokat. Az embereket megdöbbentette a tavalyi szépségkirálynő, Molnár Csilla öngyilkossága.

A Magyarország Szépe versenyt a Lapkiadó Vállalat leányvállalata, a Magyar Média szervezete, s abban üzleti, szórakoztatási lehetőséget látott. A verseny megrendezését több magyar és egy osztrák vállalat jelentős pénzösszeggel támogatta. A rendezvénysorozat nyereséget nem biztosított.

A Lapkiadó Vállalat, a múlt évi verseny kedvezőtlen tapasztalatai alapján, több intézkedést tett: leállította a Miss Europa Társasággal és az osztrák Pro Market céggel való együttműködését; a Magyar Média akkori igazgatója, miután figyelmeztetésben részesült, a vállalattól eltávozott.

Az 1986. évi verseny elődöntőinek időszakában elsősorban a tragikus esemény hatására, a magyar vállalatok támogatásuk nagy részét visszavonták, függőben maradt egy osztrák céggel történő szerződéskötés is.

A Lapkiadó Vállalat vezérigazgatója a kedvezőtlen tapasztalatok miatt végül is úgy döntött, hogy az 1986-ra meghirdetett verseny területi döntőit befejezik, de az országos döntőre már nem kerül sor, és a jövőben nem rendeznek szépségversenyt.

Javasoljuk, hogy e tájékoztatót a tömegpolitikai munkában hasznosítsák.

Budapest, 1986. július 23.

Elvtársi üdvözlettel:
Lakatos Ernő
<<<lap tetejére

MOL M-K-S f. 22/1986/32. ő. e. (Magyar Országos Levéltár - MSZMP Központi Szervei - Agitációs és Propaganda Bizottság - 1986. év - 32. őrzési egység

A CIKK ÉS A FORRÁSOK EREDETI HELYE: http://www.archivnet.hu/rovat/cikk.phtml?cikk_kod=170

vissza